پرستاری در منزل | مادر یار | تغذیه و از شیر گرفتن نوزاد توسط مادریار | مادریار

پرستاری در منزل یکی از روش های اساسی در کمک به مادران می باشد مادران و خانواده های ایشان با استخدام مادر یار می توانند کمک زیادی به مادران دهند. در ادامه این مقاله به باید ها و نباید های تغذیه کودک می پردازیم که مادریار باید فرا گیرد

روش از شیر گرفتن نوزاد توسط پرستاری در منزل

« والوٰالِداتُ یرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَولَینِ کامِلَینِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یتمَّ الرَّ ضاَعةَ »

مادرانى که مى خواهند شیر دادن را به فرزندان خود کامل سازند، دوسال تمام شیرشان بدهند. (سوره بقره آیه۲۳۳ ) .

پرستاری در منزل توج داشته باشد در شش ماه اول کودک صرفاً باید از شیر مادر تغذیه کند.

در صورت سلامت مادر تا شش ماهگی مادریار توجه داشته باشد استفاده انحصاری از شیر مادر توصیه می شود.

بعد از شش ماهگی پرستار کودک باید غذاهای کمکی به همراه شیرمادر به کودک داده شود هدف از دادن این غذاها تکمیل کردن شیر مادر و اطمینان یافتن از دریافت انرژی پروتئین و سایر مواد مغذی کافی برای رشد کودک است.

قطع شیردهی:

پرستاری در منزل و مادر توجه داشته باشند از شیر گرفتن کودک باید به تدریج انجام شود و بهتر است در فصول گرم سال صورت نگیرد قطع ناگهانى شیر مادر براى کودک و مادر ممکن است مشکلات زیادى را اىجاد کند.

در مادران جوان که مقدار ترشح شیر آنان زیاد است قطع ناگهانى شیردهى باعث جمع شدن شیر در پستان و بروز عواقب ناشى از آن مى شود. همچنین سبب ناراحتى و عصبانیت کودک شیرخوار مى گردد به طورى که ممکن است از خوردن غذاهاى دیگر نیز امتناع ورزد.

پرستاری در منزل بداند معمولاً مادران شیردهى که حامله مى شوند نباید به طور ناگهانى در یک روز تصمىم به قطع شیر نمایند در حقىقت حاملگى از موارد قطع ناگهانى شیردهى نیست اگر چه در حالت مادر به تدرىج تغییراتى ایجاد مى شود

و تغذىه دو موجود درحال رشد به وسیله مادر منطقى به نظر نمى رسد با وجود اىن صلاح نیست به طور ناگهانى شیرخوار از پستان گرفته شود بلکه این کار باید با تدبىر کافى و طى چندىن روز عملى گردد.

مراحل از شیر گرفتن نوزاد توسط پرستاری در منزل :

پرستاری در منزل توجه داشته باشد براى از شیر گرفتن کودک، بهتر است

از 6 ماهگى به بعد، گاه جرعه اى شیر یا مایعات با فنجان به کودک داده شود

تا با اىن روش آشنا شود. از 9 ماهگى، کودک را تشویق نموده که خود فنجان را به دست بگىرد.

اگر کودک در اىن مرحله به خوبى با فنجان شىر بنوشد، براى از شیر گرفتن آمادگى دارد.

پرستاری در منزل توجه داشته باشد در اىن حالت باىد مقدار شیر فنجان را به تدریج زیاد کرده

ولى مدت کوتاهى نیز مادر پستان به دهان کودک بگذارد. مادریار بعد به جاى تغذیه با پستان،

در یک وعده با فنجان به او شیر داده شود. هفتهٔ بعد مادر یار یک وعدهٔ دیگر شیر خوردن

را حذف کردهو به جایش با فنجان او را تغذیه کرده و هر هفته یک وعده تغذیه با شیوهٔ جدید

را جایگزىن روش قبلى نمودهتا کودک به طور کامل از شیر مادر گرفته شود. در اىن کار نباید

عجله کرد زیرا ممکن استعلاقهٔ کودک به تغذیه با فنجان به طور منظم زیاد نشود.

مثلاً اگر کودک در اىن مرحله دندان درمى آوردىا بیمار است، باید با توجه به وضع او عمل نموده

و از شیر گرفتن را در صورت لزوم به تأخىر انداخت.

از شیر گرفتن تدریجی توسط پرستاری در منزل:

مادر و مادر یار بدانند از شىر گرفتن تدرىجى، براى سینهٔ مادر اشکالى به وجود نمى آورد. اگر پستان ها پر شد، کافى است مادر 15 تا 30 ثانىه آنها را به دهان طفل بگذارد تا از فشار آنها کاسته شود. مکیدن طولانى پستان ها حتى به مدت 5 دقىقه، باعث ادامهٔ تولید شیر مى شود.

مادریار توجه داشته باشد بیشتر مادران به سادگى اىن پىوند روانى را قطع مى کنند و براى برخى دىگر این عمل دشوار است و هفته به هفته آن را به تأخیر مى اندازند.

پرستاری در منزل به این موضوع توجه داشته باشند گاه مادرى ازترس شیر نخوردن کودک با فنجان، در مورد از شیر گرفتن کودک دچار تردىد مى شود. اگر کودک بتواند در هر وعده 120 سى سى و یا در شبانه روز 480 سى سى شیر از فنجان بخورد، مى توان تغذیه با پستان را قطع کرد، زیرا اىن مقدار شیر همراه با غذاهاى دیگر معمولاً براى کودک کافى است.

تغذیه مصنوعی:

پرستار کودک توجه داشته باشند گاهی به دلایل مختلف از جمله بیماری های مادر و یا کودک از شیر مادر برای تغذیه کودکنمی توان استفاده نمود.

لذا از شیرهاى مختلفى غیر از شیر مادر مى توان استفاده کرد. اىن شیرها عبارتند از:

۱- شیرهاى تازهٔ دام مانند شیر گاو، گوسفند، بز، گاومیش، میش و شتر

۲- شیرهاى پاستورىزه که از شیر تازه دام در کارخانجات شیر پاستورىزه تهیه مى شوند.

۳- شیر خشک

۱- شیرهای تازه دام:

پرستاری در منزل توجه داشته باشند این گونه شیرها باىد حتماً جوشانیده شوند

تا باکترى هاى بیمارىزاى آنها ازبین برود، درضمن باید از مکان هاى مطمئن خریدارى شود

و اطمینان از سلامت دام نیز وجود داشته باشد.پرستاری در منزل توجه داشته باشد

این گونه شیرها هنگام جوشانیدن به مدت٣٠ الی ٢٠ دقیقه باید مرتباً به هم زده شود

تا از رسوب مواد پروتئین و املاح در ته ظرف جلوگىرى شود.مادریار بداند شیر نجوشیده

به دلیل داشتن مولکول هاى درشت پروتئىن در شیرخوار ایجاد حساسیت و اسهال مى کند.

پرستار کودک بداند در تغذىه شیرخوارانى که به دلىل حساسىت به پروتئىن هاى شیر گاو

و یا عدم دسترسى به آن از شیر گاومیش و یا گوسفند استفاده مى کنند باید دقت کرد.

این گونه شیرها داراى چربى فراوانند. چربى زیاد این نوع شیرها را با جوشانیدن

و سپس خنک کردن و جدا کردن لایهٔ چربى مى توان کاهش داد.

کم خونی نوزاد:

در ضمن مادر یار بداند

شیرخوارانى که فقط از شیر بز استفاده مى کنند دچار نوعى کم خونى مى شوند ( کمبود اسیدفولیک)

که بهتر است با توصىهٔ پزشک از اسید فولیک استفاده کنند.

پرستاری در منزل توجه داشته باشد پروتئین هاى شیر گاو و شیر

مادر با یکدیگر تفاوت بسیار دارند و دلمه هاى حاصل از انعقاد شیر گاو

در معدهٔ شیرخواران، درشت تر و هضم آنها مشکل تر است. از آنجا که

شیر گاو به صورت عادى خود، به علت داشتن پروتئىن و املاح فراوان،

براى تغذیهٔ شیرخوار مناسب نیست و کلیه هاى شیر خوار براى دفع

این همه املاح آمادگى ندارد، بنابراین باید این گونه شیرها بعد از جوشانىدن،

به تناسب سن کودک طبق جدول زیر رقیق شود.

مادریار براى آماده کردن شیر دام براى تغذیهٔ شیرخوار تا ماه ششم، به هر سه قسمت شیر، یک قسمت آب جوشیده و یک قاشق مرباخورى (5گرم) شکر به ازاى هر 100 سى سى شیر اضافه مى شود.

برای پرستار کودک ىادآورى مى شود که با جوشانیدن شیر تازهٔ گاو، میکروب هاى آن کاهش مى یابد و با رقىق کردن آن، ترکىب اجزاى شیر براى تغذیهٔ شیرخوار مناسب تر مى شود، ولى ترکىب و نسبت اجزاى آن فاصلهٔ زىادى با شیر مادر دارد. و وجود مواد مصونیت زا فقط مخصوص شیر مادر است که از بروز اسهال و عفونت هاى تنفسى در شىرخواران جلوگىرى مى کند.

۲- شیر پاستوریزه:

مادر یار توجه داشته باشد شیر پاستورىزه کم چرب ( ۱الی ۱/۵ درصد ) مناسب تر از شیر تازه دام برای تغذیه شیرخوار است.هدف از پاستوریزه کردن شیر، کاهش تعداد میکروب هاى موجود و ایجاد تغییراتى جهت بهتر هضم شدن آن است.

نحوه نگهداری شیر پاستوریزه توسط مادریار :

پرستاری در منزل بداند شیر پاستورىزه را باید در یخچال نگهدارى کرد و 48 ساعت پس از تاریخ تولید مصرف شود. شیر پاستورىزه را براى مصرف شیرخواران زیر یک سال باىد مدت 20 دقىقه جوشانىد و در مدت جوشانیدن شیر را به هم زد تا از رسوب مواد پروتئینى و املاح در ته ظرف جلوگىرى شود.لازم به ذکر است که شیر پاستوریزه برای کودکان زیر شش ماه باید طبق جدول زیر رقیق شود.

۳- شیر خشک:

مادریار بداند شیر خشک شیرى است که آب آن گرفته شده باشد.

جدا کردن آب از شیر که بیشترین بخش تزکیبی آن یعنی ۸۷ درصد شیر را تشکیل می دهد باعث سهولت در نگهداری مقدار زیادی در حجم کم برای مدت طولانى مى شود بعضی از شیر خشک ها داراى فقط یک پودر شیر بدون تغییر هستند و در بعضى از آنها تغییرات خاصى در این جهت داده شده است تا شیر از نظر مواد مختلف، کم و بیش مشابه شیر مادر گردد. این نوع شیر را شیر ماترنیزه می نامند.

البته طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی به این نوع شیر، نباىد شیر مادرى گفته شود و نام دیگرى براى آن انتخاب شده تحت عنوان شیر متعادل شده این مطلب که هنوز شیری که کاملا جایگزین شیر مادر شود بدست نیامده است مورد قبول همگان است.

نحوه آماده کردن شیر خشک برای شیرخواران توسط مادریار:

مادریار توجه داشته باشد برای آماده کردن شىرخشک ، آب جوشیده ولرم به آن اضافه می گردد.

هرپیمانه آن که تقریبا گنجایشش ۴/۵ گرم پودر شیر را دارد در 30 میلى لیتر آب بخوبى حل مى شود و شیر آماده مصرف به دست مى آید.

پرستاری در منزل باید توجه داشته باشد که مقدار مصرف هر وعده شیر در شىرخواران متغیر است. در واقع اشتهاى کودک حتى در دو وعده پى درپى ممکن است یکسان نباشد و در تمام دفعات به مقدار مساوى شیر نخورد، بنابراىن، بهتر است که کمى بىشتر از مقدارى که معمولاً براى هر بار تغذیه تعیین مى شود شیر دراختیار شیرخوار گذاشته شود تا وی با توجه به نیاز خود شیر بخورد.

پرستاری در منزل بداند بهترىن راهنماى تهیهٔ مقدار شیر اشتهاى شیرخوار است. جدول زیر حدود تقریبى حجم و تعداد دفعات شیر را نشان مى دهد.

جدول تغذیه کودک با شیر خشک

جدول تغذیه کودک با شیر خشک

 

 

 

 

 

فهرست
Call Now Button